Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Ouderraad & vrijwillige ouderbijdrage

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een door ouders gekozen groep ouders, die allerlei activiteiten organiseert voor de leerlingen en hun ouders. 

De ouderraad helpt bijvoorbeeld bij:

  • Het (mede) organiseren van vieringen en evenementen;
  • Het informeren over en betrekken van ouders bij (buiten)schoolse activiteiten;
  • Het adviseren van de medezeggenschapsraad.

Leden ouderraad

  • Danielle de Jong, penningmeester
  • Rieneke Speerstra, voorzitter
  • Nathalie Bakker-van der Werf, lid
  • Annette Zoethout-Boersma, lid
  • Richard Smeink
  • Laura Boersma
  • Corinne Witteveen-de Boer, lid namens het team van De Blinker, secretaris

Vrijwillige ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage voor activiteiten die niet door de overheid worden vergoed, zoals Sinterklaas, Kerst, disco, playbackshow, musical en laatste schooldag.

De vrijwillige ouderbijdrage  is voor groep 1 t/m 8 € 35,-. Daarnaast wordt er een bijdrage gevraagd voor de schoolreisjes. De ouders van de leerlingen van groep 7/8 betalen naast de ouderbijdrage ook een bedrag voor het schoolkamp. Dit bedrag wordt t.z.t. bekend gemaakt. 

Mocht het voor u financieel gezien een probleem zijn, kunt u ook altijd terecht bij Stichting leergeld of de gemeente. www.leergeldsneek.nl. Link om aan te melden voor leergeld: http://www.kindpakket.nl
Mocht u het schoolreisje geld en/of de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen/willen betalen, dan wordt uw kind niet uitgesloten van deelname aan de activiteiten. De bijdragen zijn vrijwillig en dus niet verplicht. 

De school, of Danielle de Jong (penningmeester OR), kan u hier ook altijd mee helpen.