Wat telt écht

Kwaliteitsklaver

Kwaliteitszorg is het juiste beleid formuleren, de juiste handelingen verrichten en op de goede manier evalueren of bereikt is wat de scholen wilden bereiken.

De missie en visie van Gearhing en de strategische doelen op stichtingsniveau liggen vast in het strategisch beleidsplan. Deze strategische doelstellingen zijn richtinggevend voor de ambities van de onderwijsteams. Het strategisch beleidsplan ‘Wat telt écht – onderwijs vanuit de bedoeling’ 2019 – 2020 – 2021 - 2022 bevat een aantal elementen specifiek over het onderwijs van Gearhing.

Er zijn vier onderdelen, te weten:

  • kind
  • onderwijs
  • professional
  • organisatie

Bij ieder onderdeel zijn uitgangspunten beschreven.

De onderwijsteams gaan deze punten zelf inrichten in de eigen scholen. Bij het ontwerpen en inrichten wordt steevast de vraag gesteld: Wat telt écht? Zodat er een bewustwording plaatsvindt waarbij mogelijkheden overwogen worden en vooral ook zodat dát gedaan wordt wat leidt tot kwalitatief goed onderwijs.

Verder is een ontwikkeling in gang gezet om hierbij een passend stelsel voor kwaliteitszorg te creëren, dit in samenwerking met leerkrachten, directeuren, intern begeleiders en de medewerkers van het servicebureau. Het doel is een vrij kader waarin iedere school cyclisch werkt, waarbij het denken vanuit de ontwikkeling en ondersteuningsbehoefte van het kind centraal staat. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de wettelijke kaders en worden alle beleidsterreinen gekoppeld aan financiën.

Voor meer informatie over het strategisch beleidsplan van Gearhing klik hier.