Medezeggenschap

MR kleurrijk2

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) adviseert de directie bij het nemen van bepaalde besluiten. In een aantal gevallen kan er sprake zijn van instemmingsrecht van de MR. De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De ouderleden van de medezeggenschapsraad hebben zitting voor een periode van drie jaar en zijn herkiesbaar. De personeelsleden in de medezeggenschapsraad zijn eveneens om de drie jaar aftredend en herkiesbaar. De MR vergadert om de zes tot acht weken. Deze vergaderingen zijn openbaar.

U kunt de leden van de MR van De Blinker persoonlijk benaderen of via het mailadres van school blinker@gearhing.net

Leden medezeggenschapsraad

Oudergeleding
Luc Burger
•Gjalt Ferkranus
Jeroen Langedijk

Personeelsgeleding
•Akkelien Schipper, secretaris
•Douty Hiemstra-Los
Marike Beckers

MR jaarplan: link

Jaarverslag 2018 /2019

Notulen   

Maart 2018

Juli 2018

November 2018

foto OMR OT6

OMR
Elke school wordt vertegenwoordigd door twee ouders en twee leerkrachten in de Onderwijsteam-MR (OMR OT6). De OMR vergadert twee keer per jaar over onderwerpen die het hele onderwijsteam Balk-IJlst-Bolsward aangaan.

Vergaderingen van de OMR zijn openbaar.

GMR

GMR
Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad die alle scholen van Gearhing vertegenwoordigt, en die onze MR kan adviseren, en door onze MR gevraagd en ongevraagd van advies kan worden voorzien.

Vertegenwoordiging in GMR namens OT6:

Voor informatie over de GMR en de notulen van de GMR klikt u hier.